Vietfish 2022 – s? ki?n th?y s?n ???c mong ??i nh?t trong n?m t?i Vi?t Nam

???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng Tám 5, 2022

MEKSEA.COM – Tri?n l?m Vietfish l?n th? 24 (Vietfish 2022) n?m 2022 di?n ra trong ba ngày 24-26/08/2022 t?i Trung t?m h?i ch? Tri?n l?m Sài Gòn (Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam).

Vietfish 2022 – Ng?i nhà c?a th?y s?n ? Ch?u

???c xem là m?t trong nh?ng tri?n l?m chuyên ngành th?y s?n l?n nh?t khu v?c ??ng Nam ?, Vietfish ???c t? ch?c th??ng niên b?i Hi?p h?i Ch? bi?n & Xu?t kh?u Th?y S?n Vi?t Nam (VASEP) ?? chính th?c quay tr? l?i trong n?m 2022, sau 2 n?m t?m ho?n vì d?ch b?nh.

V?i th?ng ?i?p “Ng?i nhà c?a th?y s?n ? Ch?u” (Asia’s Home of Seafood), Vietfish kh?ng ch? là c?u n?i các doanh nghi?p th?y s?n n?i ??a v?i nhau, mà còn là n?i ?? khách hàng, ??i tác qu?c t?, các ??n v? xu?t nh?p kh?u th?y s?n, nh?ng ng??i quan t?m, yêu thích th?y s?n Vi?t Nam có c? h?i ti?p xúc và hi?u bi?t r? h?n v? s? ?a d?ng và ch?t l??ng c?a th?y s?n Vi?t Nam v?i nh?ng m? hình ch?n nu?i và ch? bi?n ngày ???c c?i ti?n theo h??ng hi?n ??i.

T?i k? tr??c, Vietfish ?? thu hút s? quan t?m c?a h?n 17,000 l??t khách tham quan trong ba ngày t? ch?c, cùng v?i s? góp m?t c?a các doanh nghi?p th?y s?n t?i các qu?c gia có n?n c?ng nghi?p th?y s?n s?i ??ng nh? Vi?t Nam, Trung Qu?c, Hong Kong, Taiwan, Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Thái Lan, ?n ??, US, Australia, Singapore, …

Trong s? tr? l?i l?n này, Vietfish 2022 có s? góp m?t c?a các tên tu?i l?n, nh?ng cái tên ?? góp ph?n t?o nên th??ng hi?u th?y s?n Vi?t Nam trên tr??ng th? gi?i v?i ngu?n cung c?p ?a d?ng các th?y h?i s?n Vi?t Nam ???c khách hàng th? gi?i gian t?m.?Du khách ??n v?i h?i ch? có c? h?i t?n m?t quan sát và th??ng th?c nh?ng s?n ph?m thu? s?n t??i ngon mang ??m h??ng v? Vi?t Nam v?i s? ?a d?ng các ch?ng lo?i và quy cách ch? bi?n c?ng nh? có c? h?i trao ??i, ?àm phán tr?c ti?p v?i các doanh nghi?p thu? s?n Vi?t Nam, n?i có ngu?n cung thu? s?n l?n th? 4 th? gi?i.

 

Vietfish-2019-119

 

Meksea h?n h?nh là nhà tài tr? Platinum 1 t?i Vietfish 2022

Mekong Seafood Connection (Meksea), nhà ph?n ph?i th?y s?n hàng ??u Vi?t Nam, v?i s? ?a d?ng v? ngu?n cung, chung lo?i và quy cách. S?n ph?m th?y s?n c?a Meksea ???c khách hàng qu?c t? tin t??ng, yêu thích và l?a ch?n b?i nh?ng tiêu chu?n cao v? ch?t l??ng, giá thành và d?ch v? ch?m sóc khách hàng.

Hi?n nay, s?n ph?m c?a Meksea ?? có m?t t?i h?n 80 qu?c gia trên toàn th? gi?i nh? M?, Canada,? các n??c ch?u ?u, Ch?u Phi, Trung ??ng, Hàn Qu?c, Nh?t B?n, Trung Qu?c, Singapore, H?ng K?ng, ?ài Loan, Thái Lan, ?c,.. v?i s? ?a d?ng các s?n ph?m nh?:

Cá th?t tr?ng Cá tra
Cá n??c ng?t Cá r? phi, cá diêu h?ng, cá lóc, cá ch?m , cá trên, l??n, cá r? ??ng,…
T?m T?m sú, t?m th?, t?m càng xanh
Cá bi?n Cá ng?, cá d?a, cá phèn, cá c? gòn, cá h?ng, cá mú, cá ??ng
Th?n m?m M?c ?ng, m?c nang, b?ch tu?c
Nhuy?n th? Nghêu, sò ?i?p,…
S?n ph?m giá tr? gia t?ng Các s?n ph?m t?m và cá t?m b?t, xiên quê, cu?n, xíu m?i, há c?o,..
S?n ph?m khác Ch? cá, ?ùi ?ch, cua gh? và các dòng s?n ph?m sushi

 

 

Các ??n v? trong chu?i cung ?ng c?a chúng t?i ??u ???c Ban ki?m soát Ch?t L??ng Meksea cùng v?i các t?p ?oàn ki?m nghi?m ch?t l??ng qu?c t? nh? Intertek, TUV, SGS,… th?c hi?n ki?m tra ??nh k? và ng?u nhiên nh?m ch?n l?c, ?ánh giá và ?i?u ch?nh ho?t ??ng s?n xu?t ?áp ?ng các yêu c?u kh?t khe v? ch?t l??ng ? t?ng ??n hàng ??n t?ng th? tr??ng xu?t kh?u riêng bi?t trên th? gi?i nh?m mang ??n cho qu? khách hàng nh?ng container th?y s?n v?i ch?t l??ng t?t nh?t.

M?t l?n n?a Meksea ???c vinh d? ??ng hành c?ng Vietfish 2022 v?i vai trò là nhà tài tr? b?ch kim. Thay m?t cho t?p th? Mekong Seafood Connection, chúng t?i xin g?i l?i tri ?n s?u s?c t?i các ??i tác mua hàng và ??i tác s?n xu?t ?? và ?ang lu?n tin t??ng, ?ng h? và ??ng hành cùng chúng t?i trong su?t ch?ng ???ng kh?ng ??nh uy tín và th??ng hi?u th?y h?i s?n Vi?t Nam trên th? tr??ng toàn c?u. Nh?n kì h?i ch? Vietfish l?n này, Mekong kính m?i các qu? ??i tác dành chút th?i gian qu? báu ??n v?i ??n v?i gian hàng c?a chúng t?i (Platinum 1) ?? cùng th?o lu?n v? các c? h?i h?p tác trong t??ng lai.

Th?c hi?n:?Huy?n D??ng

N?i dung này có h?u ích v?i b?n? h?y ?? l?i l??t Thích nh? bên d??i ?? chúng t?i phát tri?n h?n n?a ch? ?? này; ho?c b?n có nh?ng ? ki?n liên quan, h?y cùng trao ??i v?i chúng t?i ? ph?n bình lu?n bên d??i.

 

GROUP TUY?N D?NG V? CHIA S? KI?N TH?C TM – XNK

友情链接:乐投电竞官网  极竞技官网  叉叉电竞