MEKSEA: nh?n ??nh tình hình bi?n ??ng c??c v?n t?i qu?c t? vào cu?i n?m

???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng M??i 15, 2021

MEKSEA.COM – Tình tr?ng gián ?o?n chu?i cung ?ng do tác ??ng c?a ??i d?ch Covid-19 ?? ch?m ngòi cho chu?i kh?ng ho?ng v?n t?i bi?n toàn c?u 2021. Các cu?c kh?ng ho?ng liên ti?p di?n ra, ??y chi phí v?n t?i bi?n t?ng g?p nhi?u so v?i bình th??ng. ?i?u này ?? ?e d?a ??n s? ?n ??nh trong ho?t ??ng kinh doanh c?a các doanh nghi?p ph? thu?c vào các tuy?n v?n t?i bi?n.

 

Bà Nguy?n Th? Thanh Th?o – Giám ??c Xu?t Nh?p kh?u – C?ng ty Mekong Seafood Connection

Theo bà Nguy?n Th? Thanh Th?o – Giám ??c Xu?t Nh?p Kh?u, C?ng ty Mekong Seafood Connection (Meksea) c??c v?n t?i bi?n gia t?ng k? t? khi d?ch covid bùng phát. Có th? th?y, nguyên nh?n ban ??u xu?t phát t? vi?c các h?ng tàu ?? c?t gi?m s? l??ng tàu l?n c?ng nh? h?n ch? s? chuy?n v?n chuy?n, d?n ??n chi phí neo ??u tàu t?i các c?ng t?ng ?áng k?. ?i?u này kh?ng ch? khi?n quá trình xu?t nh?p kh?u g?p nhi?u khó kh?n h?n mà còn d?n ??n tình tr?ng thi?u container r?ng s? l??ng l?n nh? hi?n nay.

??u tiên có th? k? ??n là cu?c kh?ng ho?ng thi?u container r?ng vào ??u n?m 2021. Sau khi v??t qua m?t n?m 2020 ??y khó kh?n do s? ?nh h??ng c?a covid-19, n?n kinh t? trên th? gi?i b??c vào giai ?o?n ph?c h?i nhanh chóng. Thi?u container nên vi?c v?n chuy?n hàng hóa t? Trung Qu?c sang ch?u ?u và M? ??u b? trì tr?, các doanh nghi?p và ng??i tiêu dùng ch?u c?nh giá cao.

Th? hai, s? gián ?o?n t?i kênh ?ào Suez vào tháng 3 n?m nay. Ngày 23/3, con tàu Ever Given – m?t trong nh?ng tàu container l?n nh?t th? gi?i, trên ???ng di chuy?n t? ch?u ? sang ch?u ?u ?? b? m?c c?n khi di chuy?n qua kênh ?ào Suez. S? vi?c này khi?n vi?c di chuy?n c?a các con tàu khác theo c? hai h??ng trên kênh ?ào Suez ??u b? d?ng l?i, g?y ùn t?c t?i m?t trong nh?ng tuy?n ???ng hàng h?i ??ng ?úc b?c nh?t th? gi?i. K?t qu?, dòng th??ng m?i hàng hóa qu?c t? tr? giá 9 t? USD m?i ngày b? gián ?o?n nghiêm tr?ng.

Th? ba, tháng 6/2021, th? gi?i b?t ng? ??i m?t v?i m?t cu?c kh?ng ho?ng v?n t?i bi?n m?i khi d?ch covid-19 bùng phát tr? l?i ? mi?n nam Trung Qu?c. Chính quy?n các t?nh bu?c ph?i ra l?nh ?óng c?a nhi?u khu v?c và doanh nghi?p ?? ng?n virus l?y lan. Trong ?ó, ?áng chú ? là s? t?c ngh?n t?i các c?ng l?n ? Th?m Quy?n và Qu?ng Ch?u. Covid-19 kh?ng ch? g?y ra tình tr?ng t?c ngh?n t?i các c?ng bi?n l?n, ch?m tr? trong vi?c giao hàng mà còn th?i giá v?n t?i v?n ?? cao càng cao h?n n?a.

 

Nh?n ??nh c?a MEKSEA v? tình hình bi?n ??ng c??c v?n t?i qu?c t? vào cu?i n?mS? gián ?o?n t?i các c?ng bi?n ? Trung Qu?c khi?n c??c v?n t?i ti?p t?c t?ng cao. (?nh: Internet)

 

Tr??c th?c tr?ng ?ó, tháng 9, h?ng v?n t?i ???ng bi?n CMA-CGM có ??ng thái ng?ng t?t c? các ??t t?ng giá giao ngay trên các tuy?n c?a h?ng. Ti?p theo ?ó, h?ng tàu ??c – Hapag-Lloyd c?ng ?? có ??ng thái t??ng t? nh?m “ghìm c??ng” c??c v?n t?i sau nhi?u nhi?u tháng t?ng m?nh ??t m?c k? l?c. T?o nên tín hi?u l?c quan cho các doanh nghi?p, ch? hàng có nhu c?u l?n trong v?n chuy?n hàng vào cu?i n?m.

Tuy nhiên, ??y ???c cho là 2 h?ng tàu có giá c??c hi?n t?i cao h?n m?t b?ng chung th? tr??ng. H?n n?a, h? ch? ?ang nh?n m?nh ??n giá c??c mà kh?ng ?? c?p ??n các kho?n ph? phí. ?i?u này có ngh?a là doanh nghi?p s? ph?i ??i m?t v?i các kho?n phí l?n nh? ph? phí mùa cao ?i?m hay phí k?t c?u c?ng,… Do ?ó, ??i di?n Meksea nh?n ??nh chi phí v?n t?i qu?c t? v?n ti?p t?c t?ng trong th?i gian t?i, ??c bi?t là mùa cao ?i?m cu?i n?m 2021 và th?m chí sang n?m 2022.

Bên c?nh ?ó, ??i di?n phòng Booking c?a Meksea?cho bi?t “Hi?n r?t khó ?? ??t ch?, th?c t? t?i th? tr??ng Vi?t Nam các c?ng ty v?n chuy?n nh? l? r?t khó l?y ???c booking và l??ng booking r?t h?n ch?. ??t bi?t, các tuy?n ?i xa nh? ch?u ?u, M?, Canada càng tr? nên khó kh?n h?n vì m?t s? h?ng tàu thu h?i booking v?i l? do “full tàu”. ?o ?ó, trong th?i gian t?i doanh nghi?p kh?ng ch? ??i m?t v?i giá c??c mà còn c? booking”.

 

Nh?n ??nh c?a MEKSEA v? tình hình bi?n ??ng c??c v?n t?i qu?c t? vào cu?i n?mHi?n nay r?t khó ?? ??t ch? cho các tuy?n ?i xa nh? Ch?u ?u, M? và Canada vì “full tàu”. (?nh: Internet)

 

Tr??c tình tr?ng c??c v?n chuy?n t?ng ??t bi?n, doanh nghi?p xu?t nh?p kh?u các n??c ch? có th? ch?p nh?n. Tr??c ??y, kh?ng ch? riêng Vi?t Nam mà nhi?u n??c l?n khác c?ng yêu c?u ng?ng t?ng c??c. Tuy nhiên c??c tàu v?n t?ng theo t?ng tu?n và kh?ng có hi?u t?m ng?ng. C? th? t?ng g?p 10 l?n so v?i n?m 2020.

Theo ?ó, bà Th?o hy v?ng phía khách hàng có th? rút ng?n th?i gian thanh toán ti?n hàng ?? dòng v?n lu?n chuy?n nhanh h?n, nh?m chi tr? các kho?n phí logistics ??ng th?i khách hàng s? và th?ng c?m cho Meksea các tr??ng h?p ch?m tr? do b?t kh? kháng b?i hi?n t?i ?? tin c?y c?a l?ch tàu container ?ang ? m?c th?p k? l?c, ch? v?i 33,6%.

 

V?i ??i ng? ch?m sóc khách hàng chuyên nghi?p, t?n t?m, Meksea Sales Team lu?n s?n sàng t? v?n cho b?n nh?ng gi?i pháp t?t nh?t cho vi?c ??t ch? trong m?i tình hu?ng. N?u b?n ?ang có nhu c?u các m?t hàng th?y s?n cho Giáng sinh n?m 2021, ??ng b? qua ch??ng trình “For Your Christmas Plans” c?a chúng t?i v?i nh?ng ?u ??i tuy?t v?i trong mùa cao ?i?m.

Vui lòng truy c?p trang web c?a Meksea ?? khám phá các s?n ph?m c?a chúng t?i.

 

Th?c hi?n:?Huy?n D??ng/Huy Hoàng?(Meksea Team)

([email protected])

 

N?i dung này có h?u ích v?i b?n? h?y ?? l?i l??t Thích nh? bên d??i ?? chúng t?i phát tri?n h?n n?a ch? ?? này; ho?c b?n có nh?ng ? ki?n liên quan, h?y cùng trao ??i v?i chúng t?i ? ph?n bình lu?n bên d??i.

 

GROUP TUY?N D?NG V? CHIA S? KI?N TH?C TM – XNK

友情链接:LOL比赛  叉叉电竞  威客电竞官网