L?i c?m ?n ch?n thành t? Meksea nh?n ngày Ph? n? Vi?t Nam

???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng M??i 20, 2022

MEKSEA.COM Nh?n d?p 20/10, Meksea xin g?i l?i tri ?n và l?i chúc t?t ??p nh?t ??n Qúy M?,? Qu? Ch? Em và toàn th? Qu? Ph? n? Vi?t Nam. Th?n chúc t?t c? lu?n d?i dào s?c kh?e, ?ong ??y ni?m vui và lu?n g?t hái ???c nhi?u thành c?ng trong cu?c s?ng.

 

Happy Womens day -1

 

??c bi?t, Meksea xin g?i l?i c?m ?n ch?n thành ??n các ch? em ??ng nghi?p c?a chúng t?i, nh?ng ng??i ?? lu?n n? l?c và ?óng góp cho s? phát tri?n c?a Meksea

 

Ms. Daisy t?i Tri?n l?m th?y s?n B?c M? (SENA – Boston, US) tháng 3/2022

 

Ms. Emily t?i Tri?n l?mTh?y s?n Toàn c?u (SEG, Barcelona, T?y Ban Nha) tháng 4/2022

 

Ms. Emily t?i Tri?n l?m h?i s?n ch?u ? (SEA, Singapore) tháng 9/2022

 

Ms. Thanh Th?o – Giám ??c Xu?t – Nh?p kh?u Meksea, ??i di?n ph?ng v?n t?i Tri?n l?m th?y s?n Vietfish (HCMC) tháng 9/2022?

 

Toàn th? ch? em ??ng nghi?p Meksea

 

Theo Meksea

 

GROUP TUY?N D?NG V? CHIA S? KI?N TH?C TM – XNK

友情链接:威客电竞官网  叉叉电竞  叉叉电竞